Groepsfoto beroepingscommissie

 
Beroepingscommissie 2018-2019 (vacature ds. Jan Visser)

 

Voorste rij, zittend, v.l.n.r.
Louis Godschalk, Petra van Harten, Maasje Feenstra en Reijer Baas.
 
Achterste rij, staand, v.l.n.r.

Iris van der Sterre, Wietse Jousma, Arina de Wolf, Jan Albert Veldman, Booike Raven en Wout van Veen
 
 
 

-- terug --