Werkwijze Breed Moderamen

Het Breed Moderamen bestaat uit de volgende ambtsdragers:
 
  Moderamen (voorzitter, scriba, assessor, diaken, ouderling-kerkrentmeester, predikant) 6
  Overige predikanten 3
  Sectie-ouderlingen (één uit iedere sectie) 3
  Ouderlingen uit de taakgroepen (één uit iedere Taakgroep) 5
  Overige Diakenen 2
  Overige Ouderling Kerkrentmeesters 1
     
  Totaal 20
Verdeling van taken en verantwoordelijkheden 
De verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen de Kerkenraad en het Breed Moderamen wordt in overeenstemming met en naar aanleiding van kerkorde ordinantie 4.10 als volgt geregeld: 
- De Kerkenraad vertrouwt onder behoud van zijn uiteindelijke verantwoordelijkheid een deel van zijn taak toe aan het Breed Moderamen en een aantal door hem in te stellen sectieteams en taakgroepen; 
- De Kerkenraad, waarvan alle ambtsdragers deel uitmaken, komt ten minste vier maal per jaar bijeen ter vaststelling van het algemene beleid;
- Het Breed Moderamen wordt gevormd door het Moderamen van de Kerkenraad, de predikanten en die ouderlingen en diakenen die tevens deel uitmaken van een sectieteam of een taakgroep;
 
De Kerkenraad vertrouwt aan het Breed Moderamen toe: 
- het toetsen van het werk van de sectieteams en de taakgroepen aan het door de Kerkenraad vastgestelde beleidsplan; 
- de benoeming van de leden van taakgroepen en sectieteams;
- het vaststellen van de instructies voor de sectieteams en de taakgroepen; 
- het leiding geven aan de verkiezing van de ouderlingen en de diakenen als bedoeld in ordinantie 3.6 en de benoeming van de kerkrentmeesters die geen ouderling zijn; 
- het aanwijzen van de afgevaardigde naar de classicale vergadering.
 
   
(Plaatselijke regeling 2014 vastgesteld op 9 januari 2014.)
(11-10-2019: assessor toegevoegd)

 

-- terug --