Werkwijze College van Diakenen

Omvang College van Diakenen 
Het College van Diakenen bestaat uit alle diakenen, dat wil zeggen drieëntwintig leden. 
 
Verkiezing van voorzitter, secretaris en penningmeester
De verkiezing van de voorzitter, secretaris en penningmeester geschiedt eens per vier jaar in de vergadering van de maand oktober. 
 
Plaatsvervangers
In de vergadering worden de plaatsvervangers van de voorzitter en secretaris aangewezen.
 
De administratie 
Het college van diakenen wijst uit zijn midden een administrerend diaken aan die belast wordt met de boekhouding van het college.
 
De bevoegdheden van de penningmeester 
De penningmeester is bevoegd betalingen te doen namens de diaconie, met in achtneming van het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en de begroting, tot een maximaal bedrag van 5.000 euro per betaling. Voor betalingen boven dit bedrag zijn voorzitter en penningmeester of secretaris en penningmeester gezamenlijk bevoegd. Bij afwezigheid of ontstentenis van de penningmeester treedt de voorzitter op als diens plaatsvervanger.
 
Nalatenschappen
Nalatenschappen kunnen uitsluitend worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.
  
  
(Plaatselijke regeling 2014 vastgesteld op 9 januari 2014.)
  

Gan naar de pagina van het College van Diakenen voor aanvullende informatie en contactgegevens.

-- terug --