Werkwijze College van Kerkrentmeesters

Omvang van College van Kerkrentmeesters 
Het College van Kerkrentmeesters bestaat uit elf leden. 
 
Kerkrentmeesters–niet-ouderling
Van de elf kerkrentmeesters zijn er zes ouderling-kerkrentmeester. 
 
Verkiezing van voorzitter, secretaris en penningmeester
De verkiezing van de voorzitter, secretaris en penningmeester geschiedt eens per vier jaar in de vergadering van de maand oktober. 
 
Plaatsvervangers
In de vergadering worden de plaatsvervangers van de voorzitter en secretaris aangewezen.
 
De administratie 
Het college van kerkrentmeesters wijst een administrateur aan. De administrateur kan vergaderingen van het college bijwonen en heeft daar een adviserende stem. Op hem (haar) is het bepaalde in ordinantie 4.2. betreffende de geheimhouding van toepassing.
 
De bevoegdheden van de penningmeester 
De penningmeester is bevoegd betalingen te doen namens de gemeente, met in achtneming van het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en de begroting, tot een maximaal bedrag van 25.000 euro per betaling. Voor betalingen boven dit bedrag zijn voorzitter en penningmeester of secretaris en penningmeester gezamenlijk bevoegd. Bij afwezigheid of ontstentenis van de penningmeester treedt de voorzitter op als diens plaatsvervanger. 
 
Nalatenschappen
Nalatenschappen kunnen uitsluitend worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.
 
  
(Plaatselijke regeling 2014 vastgesteld op 9 januari 2014.)
  

Ga naar de pagina van het College van Kerkrentmeesters voor aanvullende informatie en contactgegevens.

-- terug --