Werkwijze Kerkenraad

De Kerkenraad bestaat uit alle ambtsdragers, te weten:
 
  Predikanten 4
  Ouderlingen 34
  Ouderlingen-kerkrentmeester 6
  Diakenen 23
     
  Totaal  67

De vergadering kiest jaarlijks in januari uit haar midden de voorzitter en de scriba. Dezen hebben in de Kerkenraad geen andere taak of vertegenwoordiging dan het voorzitterschap of het scribaat. 

Verdeling van taken en verantwoordelijkheden 
De verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen de Kerkenraad en het Breed Moderamen wordt in overeenstemming met en naar aanleiding van kerkorde ordinantie 4.10 als volgt geregeld: 
- De Kerkenraad vertrouwt onder behoud van zijn uiteindelijke verantwoordelijkheid een deel van zijn taak toe aan het Breed Moderamen en een aantal door hem in te stellen sectieteams en taakgroepen; 
- De Kerkenraad, waarvan alle ambtsdragers deel uitmaken, komt ten minste vier maal per jaar bijeen ter vaststelling van het algemene beleid;
- Het Breed Moderamen wordt gevormd door het Moderamen van de Kerkenraad, de predikanten en die ouderlingen en diakenen die tevens deel uitmaken van een sectieteam of een taakgroep;
 
Aan de Kerkenraad wordt toevertrouwd: 
- de algemene leiding aan de opbouw van de gemeente in de wereld; 
- de zorg voor de dienst van Woord en sacramenten; 
- het nemen van de besluiten als genoemd in kerkorde ordinantie 4.8.7; 
- het vaststellen van het beleidsplan ter zake van het leven en werken van de gemeente; 
- het jaarlijks in contact treden met elk der taakgroepen, en hun commissies en geledingen, om samen met hen hun werk te evalueren, nieuwe initiatieven betreffende hun werkterrein te bespreken, en zo mogelijk ondersteuning te bieden; 
- het vaststellen van de begrotingen en de jaarrekeningen; 
- het beroepen van de predikanten en het leiding geven aan de daaraan voorafgaande verkiezing; 
- het opzicht over de leden van de gemeente voor zover dat door de orde van de kerk is opgedragen aan de Kerkenraad; 
- het vaststellen van de plaatselijke regelingen als bedoeld in kerkorde ordinantie 4.7.2; 
 
De Kerkenraad vertrouwt aan het Breed Moderamen toe: 
- het toetsen van het werk van de sectieteams en de taakgroepen aan het door de Kerkenraad vastgestelde beleidsplan; 
- de benoeming van de leden van taakgroepen en sectieteams;
- het vaststellen van de instructies voor de sectieteams en de taakgroepen; 
- het leiding geven aan de verkiezing van de ouderlingen en de diakenen als bedoeld in ordinantie 3.6 en de benoeming van de kerkrentmeesters die geen ouderling zijn; 
- het aanwijzen van de afgevaardigde naar de classicale vergadering.
 
 
(Plaatselijke regeling 2014 vastgesteld op 9 januari 2014.)
  

Ga naar de pagina van de Kerkenraad voor contactgegevens.

-- terug --