Werkwijze Ministerie

Samenstelling Ministerie
Het Ministerie is de vergadering van de predikanten voor gewone werkzaamheden van de Gereformeerde Kerk te Ermelo.
 
Doel
Het Ministerie ondersteunt de collegialiteit van de predikanten door middel van bezinning, onderlinge bemoediging en onderlinge afstemming van taken. Dit beoogt eraan bij te dragen dat het werk van de predikanten vruchtbaar, effectief en plezierig is en blijft.    
 
Werkwijze en taakstelling
Het Ministerie heeft in het algemeen tot taak:
a.    Afstemmen van activiteiten op elkaar, met het oog op de doelstelling van de Gereformeerde Kerk te Ermelo in het algemeen en van het pastoraat in een betreffende sectie in het bijzonder.
b.    Het opstellen van en ter vaststelling bij de Kerkenraad indienen van een jaarlijkse evaluatie en werkplan.
c.    Het bevorderen van de theologische en ambtelijke kennis en vaardigheden van de leden.
d.    Het onderhouden van de collegiale saamhorigheid.
e.    Het als ambtsdrager gevraagd en ongevraagd adviseren van de Kerkenraad
f.     Schriftelijke verslaglegging van elke vergadering. Verslagen worden aan de leden en aan de Kerkenraad toegezonden.
 
Het Ministerie heeft in het bijzonder tot taak:
a.    Het regelen van de waarneming van het pastoraat bij afwezigheid van een der predikanten. Het Ministerie stelt hiervoor in overleg met de Kerkenraad en de Sectieteams jaarlijks een rooster van afwezigheid op en spreekt af welke predikanten voor wie waarnemen. Uitgangspunt hierbij is dat bij voortduring ten minste één predikant beschikbaar is.
b.    Het voorbereiden van het rooster voor de erediensten in nauw overleg met de functionaris die hiervoor door de Kerkenraad benoemd is. Het rooster wordt aan de Kerkenraad ter vaststelling aangeboden.
c.    Het vaststellen van de roosters voor de zondagse lezing van de heilige Schrift en de thematische inhoud van de middag- en avonddiensten.
d.    Uitgaande van een gavengerichte werkwijze doen van voorstellen ter goedkeuring aan de Kerkenraad voor afvaardiging in de verschillende werkgroepen of commissies.
e.    Het adviseren over het beroepen van een nieuwe predikant voor gewone werkzaamheden.
f.     Het afstemmen van gemeenschappelijke zakelijke, financiële en huurderszaken richting College van Kerkrentmeesters.
g.   Vorm en inhoud te geven aan de verbondenheid tussen de kerk en de door haar gezonden predikanten met een bijzondere opdracht. Het Breed Ministerie (dat wil zeggen het Ministerie met al de door de gemeente gezonden predikanten) komt daartoe tenminste tweemaal per jaar samen.
h.   Het doorspreken van zaken die in de classis aan de orde zijn.
i.    Het uitbrengen van advies aan de Kerkenraad inzake alles wat samenhangt met het categorale pastoraat binnen het ressort van de kerk.
 
Relatie met de Kerkenraad
De predikanten zijn uit hoofde van hun ambt lid van de Kerkenraad en volgens de kerkorde (ordinantie 4.10.3) allen lid van het Breed Moderamen. 
 
 
(Plaatselijke regeling 2014 vastgesteld op 9 januari 2014.)
  
Ga naar de pagina van de Predikanten voor meer informatie en contactgegevens.

 

-- terug --