Werkwijze Sectieteams

Samenstelling van een sectieteam
Een sectie wordt geleid door een team dat in elk der secties op dezelfde wijze is samengesteld: 
- één ouderling, tevens voorzitter
- één secretaris
- de in de sectie aanwezige diakenen, waaronder een jeugddiaken
- de pastoraal ouderlingen, waaronder een jeugdouderling, en de pastoraal medewerkers van deze sectie
- één predikant van de drie predikanten uit het predikantenteam
 
Elke sectie is opgedeeld in wijken. Elke wijk bestaat uit een cluster van adressen die pastoraal bearbeid worden door een pastoraal ouderling en pastoraal medewerkers. Tezamen vormen zij het wijkberaad van de betreffende wijk. De ouderling heeft hierin de leiding.
Het wijkberaad komt in de regel om de maand bijeen, om de pastorale zaken betreffende de wijk te bespreken. Het is aan ieder sectieteam om de indeling in wijken en de bemensing ervan vast te stellen.
 
Doelen van een sectieteam
- Handen en voeten geven aan de dagelijkse taak van de gemeente in getuigenis en dienst.
- De kerk dichtbij de mensen houden en de mensen dichtbij de kerk.
- Gesprek over geloof en geloofsbeleving gaande houden in en vanuit de gemeente.
 
Taken van een sectieteam
- Wijze van vergaderen bepalen.
- Jaarlijks kiest het sectieteam uit zijn midden de voorzitter en de secretaris. Beiden zijn ouderling.
- Jaarlijks stelt het sectieteam aan de Kerkenraad een primus en secundus afgevaardigde voor naar het Breed Moderamen. 
- Schriftelijke verslaglegging van elke vergadering. Verslagen worden aan de leden en aan de Kerkenraad toegezonden.
- De dagelijkse pastorale zorg aan gemeenteleden en niet-leden gestalte geven binnen de geografie van de sectie door middel van persoonlijk bezoekwerk en groepspastoraat.
- Nieuwe vormen van groeps- en individueel pastoraat vanuit Taakgroep Pastoraat en op eigen initiatief bedenken dan wel uitvoeren.
- De ambtelijke vertegenwoordiging verzorgen bij uitvaartdiensten en huwelijksdiensten van bij de sectie behorende gemeenteleden.
- Gemeenteleden van de sectie, die daarvoor in aanmerking komen, voordragen voor voorbede en doen vermelden in het kerkblad.
- Waar nodig contact leggen met diaconie.
- Actie Kerkbalans deels uitvoeren (bezorgen en ophalen).
- Doelgroepen pastoraat ondersteunen binnen de kaders van de Taakgroep Pastoraat.
- Afvaardiging naar Taakgroep Pastoraat en naar de Kerkenraad.
 
Relatie met de Kerkenraad
Het pastoraat in iedere sectie wordt geleid door een sectieteam. Elk sectieteam draagt uit zijn midden een ouderling voor om als afgevaardigde zitting te nemen in het Breed Moderamen. Deze kan, maar hoeft niet de sectieteam voorzitter te zijn. Tevens draagt ieder sectieteam een ouderling voor als secundus afgevaardigde, die de afgevaardigde bij diens afwezigheid vervangt in het breed moderamen. De Kerkenraad stelt de afvaardiging vast. Ieder sectieteam vaardigt uit zijn midden twee leden af, waaronder één pastoraal ouderling, en niet zijnde een predikant, naar de Taakgroep Pastoraat. 
 
 
(Plaatselijke regeling 2014 vastgesteld op 9 januari 2014.)
  
Ga naar de pagina Sectieteams voor contactgegevens.

 

-- terug --