Werkwijze Taakgroep Communicatie

Samenstelling Taakgroep Communicatie
- Voorzitter, zijnde de scriba van de Kerkenraad
- Afgevaardigde College van Kerkrentmeesters
- Afgevaardigde redactie Antenne
- Afgevaardigde redactie website
- Medewerker Kerkelijk Bureau
- Communicatieadviseur/voorlichter (op afroep)
De taakgroep laat zich bijstaan door een communicatieadviseur/voorlichter (gemeentelid). Wanneer zich een omstandigheid voordoet waarbij het nauw luistert hoe er (zowel intern als extern) gecommuniceerd wordt, neemt de communicatieadviseur de woordvoering over. Via de voorzitter wordt deze opgeroepen.
 
Commissies 
Onder de Taakgroep Communicatie vallen: 
a. Kerkblad Antenne
In statuten is vastgelegd op welke wijze het kerkblad Antenne wordt gemaakt. Er is een redactie.
b. Website
In statuten is vastgelegd op welke wijze vorm wordt gegeven aan de website. Er is een redactie.
c. (Informatie)boekjes
Met behulp van kaders wordt vastgelegd hoe vorm wordt gegeven aan brochures / informatieboekjes. Meestentijds ligt de uitvoering bij het kerkelijk bureau, c.q. de huisdrukkers.
d. Social media
Omdat social media zich continu verder ontwikkelen, zal met regelmaat bezien moeten worden of en op welke wijze hiermee wordt omgegaan.
 
Doel
De Taakgroep Communicatie geeft uitvoering aan het door de Kerkenraad bepaalde beleid inzake communicatie van de gemeente intern en naar buiten toe. De Taakgroep Communicatie draagt daarbij de verantwoordelijkheid voor goede communicatie binnen de gemeente en duidelijke profilering van de gemeente naar buiten waarbij ook gebruik gemaakt wordt van moderne media.
 
Werkwijze en taakstelling
Desgewenst of indien noodzakelijk kan de Taakgroep Communicatie gebruik maken van de beamers in beide kerkgebouwen voor publicaties. De taakgroep kiest uit haar midden een secretaris/notulist.
Twee keer per jaar roept de voorzitter de Taakgroep Communicatie bij elkaar om elkaar te informeren, af te stemmen en ontwikkelingen te bespreken.
Elke redactie/team komt zo vaak bij elkaar als afgesproken is in statuten of vaker indien dit onderling is overeengekomen.
De taakgroep heeft als taken:
a. de taakgroep oriënteert zich op ontwikkelingen ten aanzien van media.
b. zij geeft leiding aan de wijze waarop de Gereformeerde Kerk Ermelo naar buiten treedt.
c. zij bezint zich op en geeft advies over verbetering van de communicatie binnen de gemeente.
d. zij inventariseert onderwerpen die in de media aandacht verdienen.
e. zij ziet er op toe dat publicaties vanuit de Gereformeerde Kerk Ermelo worden gearchiveerd.
f. zij is verantwoordelijk voor goede kwaliteit (qua vormgeving en inhoud) van brochures, boekjes e.d. die (mede) vanuit de Gereformeerde Kerk Ermelo gepubliceerd worden.
g. zij stimuleert de geledingen binnen de kerk om geregeld via de verschillende communicatievormen te publiceren.
h. zij stelt een communicatieplan op en houdt deze actueel.
i. zij doet 1x per jaar verslag aan het Breed Moderamen.
 
Relatie met de Kerkenraad
De Taakgroep Communicatie vaardigt haar voorzitter af naar de Kerkenraad. Daarnaast wordt een secundus afgevaardigde uit het midden van de taakgroep aangewezen. De Kerkenraad stelt de afvaardiging vast. De voorzitter-afgevaardigde maakt onderdeel uit van het Breed Moderamen. De Kerkenraad bepaalt de hoofdlijnen van het beleid en de taakgroep is verantwoordelijk voor de invulling en uitvoering daarvan. De Taakgroep Communicatie doet eenmaal per jaar schriftelijk verslag aan de Kerkenraad, en komt ter bespreking van dat verslag op de vergadering van de Kerkenraad (c.q. het Breed Moderamen).
 
 
(Plaatselijke regeling 2014 vastgesteld op 9 januari 2014.)

 

-- terug --