Werkwijze Taakgroep Jeugd

Algemeen
De Taakgroep Jeugd kent als donor de rechtspersoonlijkheid bezittende Protestantse Stichting Taakgroep Jeugd van de Gereformeerde Kerk te Ermelo. Deze stichting is een annexe stichting van de GKE. Het bestuur van deze stichting wordt gevormd door de voorzitter, secretaris en penningmeester van de Taakgroep Jeugd van de Gereformeerde Kerk te Ermelo. Voor deze stichting gelden de bepalingen zoals gesteld in Ordinantie 11-27. Taken en bevoegdheden van de stichting zijn statutair geregeld.
 
Samenstelling
De Taakgroep Jeugd is een coördinerend orgaan, samengesteld uit afgevaardigden uit de volgende commissies:
- jeugdclubs
- jeugdkerken
- SOOS Sanitas
- kinderpastoraat Praatpaal
- Taizé groep
- Oud Papier Actie
- jeugdouderlingen en de jeugddiakenen
- predikant uit het Ministerie met als bijzondere taak het jeugdwerk 
Elke commissie zendt een vertegenwoordiger naar de taakgroep. De taakgroep kiest een voorzitter, vicevoorzitter, secretaris/notulist en penningmeester uit haar midden. Deze vormen tezamen met de predikant voor het jeugdwerk het dagelijks bestuur van de taakgroep. De leden van het dagelijks bestuur kunnen als lid deel uitmaken van de taakgroep zonder deel uit te maken van een bij de taakgroep behorende commissie.
 
Doel
Het doel van de taakgroep is om de stem van de jeugd te vertolken in praktijk en beleid van de gemeente. Het jeugdwerk van de gemeente zal onderling worden afgestemd, er wordt zorg gedragen voor een doorgaand, passend en aantrekkelijk aanbod voor jeugd en jongeren op het gebied van leren, vieren, dienen en ontmoeten. De geloofsvisies van jeugd en jongeren zullen niet verborgen blijven maar tot opbouw van de gemeente van Christus onder de aandacht van de breedte van de gemeente worden gebracht.
 
Werkwijze en taakstelling
De Taakgroep Jeugd heeft in het algemeen tot taak:
a. Bezinning op voor de plaatselijke situatie geschikte vormen van jeugdwerk.
b. Advies uitbrengen en zo nodig daadwerkelijk steun verlenen aan alle jeugdwerk.
c. Afstemmen van activiteiten op elkaar, met het oog op de doelstelling van de Gereformeerde Kerk te Ermelo in het algemeen en van het betreffende orgaan of sectieteam in het bijzonder. In dit kader wijst de taakgroep haar afgevaardigde vanuit de jeugdkerk aan als contactpersoon met de Taakgroep Vieren voor overleg betreffende de jeugdkerken.
d. Het opstellen van en ter vaststelling door de Kerkenraad indienen van een jaarlijkse evaluatie en werkplan.
e. Het opstellen en ter goedkeuring indienen bij de Stichting van de jaarlijkse begroting.
f. Verslaglegging van elke vergadering geschiedt schriftelijk en wordt behalve aan de leden ook toegezonden aan de Kerkenraad.
 
De Taakgroep Jeugd heeft, al dan niet in samenwerking met de stichting, in het bijzonder tot taak:
a. Het onderhouden van contacten met:
- het landelijk jeugdwerk van de Protestantse Kerk in Nederland te Utrecht
- het provinciaal Gelders jeugdwerkbureau Lava te Arnhem
- andere plaatselijke jeugdorganen behorend tot de Protestantse Kerk in Nederland
- de plaatselijke overheid
b. Mee te werken aan een goed jeugdbeleid in Ermelo, onder andere door het adviseren en voorlichten van kerkelijk- en overheidsorganen.
c. Het scheppen van randvoorwaarden, stimuleren en behulpzaam zijn bij de uitvoering van de activiteiten van de werkgroepen en commissies alsmede initiëren van nieuwe vormen van jeugdwerk.
 
Relatie met de Kerkenraad
De taakgroep vaardigt haar voorzitter af naar de Kerkenraad. Een secundus afgevaardigde die eveneens ouderling is, is bij verhindering van de voorzitter afgevaardigde naar Breed Moderamen, c.q. Kerkenraad. De Kerkenraad stelt de afvaardiging vast. De voorzitter (secundus) maakt deel uit van het Breed Moderamen. De Kerkenraad bepaalt (ten aanzien van het jeugdwerk) de hoofdlijnen van het beleid en de taakgroep is verantwoordelijk voor de invulling en uitvoering daarvan. Jaarlijks brengt de taakgroep aan de Kerkenraad schriftelijk verslag uit van haar activiteiten en komt zij ter bespreking daarvan jaarlijks in de vergadering van de Kerkenraad (c.q. Breed Moderamen). 
  
 
(Plaatselijke regeling 2014 vastgesteld op 9 januari 2014.)
(Wijziging dd. 08-11-2014: De naam van de Taakgroep Eredienst gewijzigd in Taakgroep Vieren.)
(Wijziging dd. 21-11-2017: Tekst onder "Algemeen" geactualiseerd.)
  
De secretaris van de Taakgroep Jeugd is te bereiken op emailadres: taakgroepjeugd.gk@pknermelo.nl .

 

-- terug --