Werkwijze Taakgroep Leren

Samenstelling Taakgroep Leren
De Taakgroep Leren is samengesteld uit leden van de volgende werkgroepen of commissies:
- Leerhuis
- Catechese
- Kerk en Israël
- Godsdienstonderwijs op openbare scholen (CGOS)
De taakgroep kiest uit haar midden een voorzitter, een secundus afgevaardigde die eveneens ouderling is en bij verhindering van de voorzitter afgevaardigde is naar de Kerkenraad, een secretaris/notulist en een penningmeester. Elke werkgroep of commissie zendt een vertegenwoordiger naar het coördinerend orgaan. Daarnaast wordt één van de predikanten door het Ministerie aangewezen om zitting te nemen in deze taakgroep.
 
Doel
Het doel van de Taakgroep Leren is om het leren van de gemeente en van gemeenteleden te ondersteunen, teneinde het geloofsleven van de gemeente te verdiepen, de verhouding tussen gemeente en leefomgeving in wederzijds opbouwende zin te ondersteunen en op inhoudelijke manier bij te dragen aan de voortgaande ontwikkeling en de koers van de gemeente.
 
Werkwijze en taakstelling
De taakgroep leren heeft in het algemeen tot taak:
a. De zorg voor alle aspecten van het leren binnen de gemeente, waaronder de zorg voor de toerusting van vrijwilligers en de vorming van de leden van de gemeente.
b. Afstemmen van activiteiten op elkaar. Met het oog op de doelstelling van de Gereformeerde Kerk te Ermelo in het algemeen en van het betreffende orgaan of sectie in het bijzonder.
c. Het opstellen van en ter vaststelling door de Kerkenraad indienen van een jaarlijks werkplan en jaarlijkse evaluatie.
d. Zich oriënteren op maatschappelijke-, kerkelijke- en theologische ontwikkelingen en hierop een verantwoorde vertaalslag maken naar de gemeente.
e. Verslaglegging van elke vergadering geschiedt schriftelijk en wordt behalve aan de leden toegezonden aan de kerkenraad.
 
De taakgroep leren heeft in het bijzonder tot taak:
a.   Zorg dragen voor een gevarieerd aanbod van activiteiten waardoor de leden van de gemeente op verschillende manieren kunnen groeien in geloofs- en levensvragen die zich aandienen.
b.   Het scheppen van randvoorwaarden, stimuleren en behulpzaam zijn bij de uitvoering van de activiteiten van de werkgroepen en commissies alsmede het initiëren van nieuwe vormen van leren.
 
Relatie met de Kerkenraad
De taakgroep vaardigt haar voorzitter (bij diens verhindering de secundus afgevaardigde) af naar de Kerkenraad. De voorzitter (of secundus) maakt onderdeel uit van het Breed Moderamen. De Kerkenraad bepaalt (ten aanzien van het leren) de hoofdlijnen van het beleid en stelt in samenspraak met de taakgroep een jaarthema vast dat mede bepalend is voor de inhoud van het programma van de taakgroep. De Kerkenraad stelt de afvaardiging vast. De taakgroep is verantwoordelijk voor de invulling en uitvoering van het jaarprogramma leren, en legt jaarlijks verantwoording af aan de Kerkenraad, dan wel het Breed Moderamen op grond van een vooraf toegestuurd schriftelijk verslag van haar activiteiten. 
 
 
(Plaatselijke regeling 2014 vastgesteld op 9 januari 2014.)
  
Ga naar de pagina van de Taakgroep Leren voor aanvullende informatie en contactgegevens.

 

-- terug --