Werkwijze Taakgroep Pastoraat

Samenstelling Taakgroep Pastoraat
De taakgroep is een coördinerend en initiërend orgaan en bestaat uit:
- twee vertegenwoordigers uit elk der drie Sectieteams, waarvan minstens één per sectie pastoraal ouderling is;
- een predikant, afgevaardigd door het Ministerie.
De taakgroep kiest jaarlijks in oktober uit haar midden een voorzitter, zijnde een pastoraal ouderling, een secundus afgevaardigde die eveneens ouderling is en bij verhindering van de voorzitter afgevaardigde is naar de Kerkenraad, en een secretaris/notulist.
 
Doel
Het doel van de taakgroep is steun, verdieping, onderlinge afstemming en vernieuwing bieden aan het pastoraal werk zoals dat in al z’n soorten en geledingen binnen en vanuit de kerk wordt uitgevoerd in de secties. Het omzien naar elkaar behoort tot één van de kerntaken van de gemeente van Jezus Christus. Veel mensen brengen dit in praktijk. Spontaan. Een taak voor iedereen. Maar ook vanuit het ambt als ouderling worden mensen opgezocht en begeleid. De Taakgroep Pastoraat bezint zich op deze fundamentele taak en is in gesprek met de mensen die deze taak handen en voeten geven. 
 
Werkwijze en taakstelling
a. De taakgroep maakt beleid voor de doelgroepen pastoraat (bijvoorbeeld de ouderen, de jongeren of de middengroepen). Ieder jaar wordt een specifiek aandachtspunt opgesteld voor bijvoorbeeld leeftijdscategorie of een andersoortige categorie gemeenteleden.
b. De taakgroep coördineert het kennismakingsbezoek bij nieuw ingekomenen.
c. De taakgroep is verantwoordelijk voor de werving van ambtsdragers en pastoraal medewerkers. Voor de uitvoering van de werving van ambtsdragers en pastoraal medewerkers zijn de Sectieteams verantwoordelijk. Zij coördineren de werving van nieuwe ambtsdragers in overleg met die taakgroepen waar vacatures zijn.
d. De taakgroep coördineert en neemt initiatief tot alle sectie-overschrijdende pastorale zaken zoals de begeleiding en instructie van nieuwe ambtsdragers, toepassing van een jaarthema in het pastoraat, toerusting van pastorale ambtsdragers en medewerkers in het algemeen en de ontwikkeling en implementatie van nieuwe vormen van pastoraat.
e. De taakgroep vergadert zes maal per jaar.
f. De taakgroep kan o.a. naar aanleiding van signalen vanuit de gemeente het uitschrijven van een gemeenteberaad initiëren door dit aanhangig te maken bij de Kerkenraad.
g. Verslaglegging van elke vergadering geschiedt schriftelijk en wordt behalve aan de leden toegezonden aan de Kerkenraad.
 
Relatie met de Kerkenraad
De Taakgroep Pastoraat vaardigt haar voorzitter, niet zijnde een predikant, af naar de Kerkenraad. De voorzitter maakt onderdeel uit van het Breed Moderamen. Bij diens afwezigheid neemt de ouderling secundus van de taakgroep zijn/haar plaats in. De Kerkenraad bepaalt (ten aanzien van het pastoraat) de hoofdlijnen van het beleid en de taakgroep is verantwoordelijk voor de invulling en uitvoering daarvan.
 
 
(Plaatselijke regeling 2014 vastgesteld op 9 januari 2014.)
  
Ga naar de pagina van het Pastoraat voor aanvullende informatie en contactgegevens.

 

-- terug --