Werkwijze Taakgroep Vieren

Samenstelling Taakgroep Vieren
- Voorzitter-ouderling
- Secretaris
- Predikant, afgevaardigd vanuit het Ministerie
- Afgevaardigde Werkgroep Gezamenlijke Middagdiensten
- Cantor
- Afgevaardigde uit de Werkgroep Eredienst Maranathakerk
- Afgevaardigde uit de Werkgroep Eredienst Immanuelkerk
Men maakt deel uit van de taakgroep voor een termijn van vier jaar; welke eenmaal verlengd kan worden. Deze termijn geldt niet voor de predikant.
Een lid van één van de werkgroepen Eredienst van beide kerkgebouwen zal om het jaar secretaris van de taakgroep zijn. 
 
Beide werkgroepen Eredienst hebben dezelfde samenstelling, te weten:
- Voorzitter
- Secretaris
- Cantor organist
- Contactpersoon van de Beamercommissie 
- Contactpersoon kindernevendienst
- Contactpersoon Commissie Eredienst en Symboliek
- (evt. op afroep) contactpersoon oppas/jeugdkerk/koffieschenken
De leden van de werkgroepen Eredienst hebben een zittingstermijn van 4 jaar die eenmaal verlengd kan worden. 
 
Doel
Het doel van de taakgroep is om alles wat met vieren in en vanuit Gereformeerd Ermelo in het algemeen en met de erediensten in het bijzonder te maken heeft, te ondersteunen in diepgang, kwaliteit, oprechtheid en aansluiting bij de ontwikkeling van de gemeente. 
 
Werkwijze en taakstelling
De Taakgroep Vieren komt driemaal per jaar bijeen.
De taakgroep heeft als taken:
a. Bezinning op de vorm en de inhoud van de erediensten met het oog op de ontwikkeling van een meer divers aanbod.
b. Het adviseren van de Kerkenraad over alle zaken betreffende de erediensten en vormen van vieren inzake welke de Kerkenraad om advies vraagt of waarvan één of meer leden van de taakgroep van mening is/zijn dat deze een beleidsmatig of sectie overstijgend karakter hebben.
c. Voorstellen te doen aan de Kerkenraad voor projecten op het gebied van kindernevendienst, perioden in het kerkelijk jaar (zoals de veertig dagentijd), kerkmuziek of kunstuitingen met een sectie overstijgend karakter.
d. Het behandelen van wijzigingen in de orden van dienst die aan de taakgroep zijn voorgelegd door een van de beiden werkgroepen Eredienst. De taakgroep adviseert de Kerkenraad gevraagd en ongevraagd over de aard en de invoering van de voorgestelde wijziging.
e. De taakgroep draagt de zorg voor goed beamergebruik over aan de werkgroepen Eredienst van beide kerkgebouwen, die werken volgens de richtlijnen voor beamergebruik. Deze richtlijnen zijn in beheer van de scriba van de Kerkenraad en kunnen alleen op kerkenraadsbesluit gewijzigd worden.
f. Het begeleiden en organiseren van de middagdiensten van de Gereformeerde Kerk in de Immanuelkerk.
g. Middels een afgevaardigde meedoen in de Commissie Gezamenlijke Middagdiensten.
h. Voorts concrete taken als:
  - het onder goedkeuring van de Kerkenraad doen opstellen van het preekrooster, waarvan het opstellen van het concept gedelegeerd is aan een roostermaker.
  - het onder goedkeuring van de Kerkenraad vaststellen van het te gebruiken leesrooster in de diensten in beide kerkgebouwen.
  - het opstellen of herzien van orden van dienst voor de bediening van de Doop, de viering van het Heilig Avondmaal, het doen van openbare geloofsbelijdenis, de bevestiging van ambtsdragers en de kerkelijke bevestiging en inzegening van huwelijken.
  - de gang van zaken in de reguliere ochtenddiensten in beide kerkgebouwen behoort niet tot de taak van de taakgroep, maar is de specifieke taak van de beide werkgroepen.
   
Relatie met de Kerkenraad
De Taakgroep Vieren vaardigt de ouderling-voorzitter af naar de Kerkenraad. Daarnaast wordt een secundus afgevaardigde ouderling aangewezen uit één van beide werkgroepen Eredienst. De Kerkenraad stelt de afvaardiging vast. De afgevaardigde ouderling maakt onderdeel uit van het Breed Moderamen. De Kerkenraad bepaalt (ten aanzien van de eredienst) de hoofdlijnen van het beleid en de taakgroep is verantwoordelijk voor de invulling en uitvoering daarvan. De Kerkenraad bepaalt de richtlijnen voor beamergebruik, welke in beheer zijn van de scriba van de Kerkenraad en alleen op kerkenraadsbesluit gewijzigd kunnen worden. 
Jaarlijks doet de taakgroep aan de Kerkenraad schriftelijk verslag van werkzaamheden, plannen en problemen. Dit verslag wordt in een vergadering van de Kerkenraad (Breed Moderamen) besproken met de taakgroep.
 
  
(Plaatselijke regeling 2014 vastgesteld op 9 januari 2014.)
(Wijziging dd. 08-11-2014: De naam van de Taakgroep Eredienst gewijzigd in Taakgroep Vieren.)
  
Ga naar de pagina Vieren voor aanvullende informatie en contactgegevens.

 

-- terug --