Rondom de Immanuelkerk

Zondag 13 oktober 10.00 uur
We lezen in Lucas 17: 11 t/m 19 hoe Jezus aan de rand van een dorp tien mensen ontmoet die aan besmettelijke, onreine huidvraat lijden. Ze vragen Jezus om medelijden, en Hij geneest ze alle tien. Slechts één van hen, een onreine buitenlander uit Samaria, komt bij Jezus terug om Hem te bedanken. Hij lijkt de enige gelovige te zijn.
(On)reinheid is een belangrijk onderliggend thema in dit verhaal. Twee keer komt het woord ‘reinigen’ expliciet voor. Het tiental gaat naar de priesters om zich door hen te laten controleren op genezing. Onderwijl worden ze gereinigd. Als de Samaritaan als enige bij Jezus terugkomt, vraag Jezus retorisch of ze niet alle tien gereinigd zijn. We concentreren ons op dit begrip reinigen: behalve het aspect van ‘schoon’ in letterlijke zin, heeft het ook een symbolische en godsdienstige component.
We slaan met dit woord reinigen een brug naar de heilige Doop; ook in de doop komt een element van ‘reinigen’ mee. We hopen Boas Groenewold en Yara van de Krol te dopen. De ouders van Boas, Simon en Lisette Groenewold-Bakker, doen deze dienst tevens belijdenis van hun geloof.
Er is veel muziek: All4One o.l.v. Erik-Jan van der Hel ondersteunt ons in de samenzang en zingt voor en met ons. Omdat het eveneens zendingszondag is, zal Coby Klop namens de ZWO meewerken aan de gebeden en de collecte-aankondiging verzorgen. Het thema van deze doop-, belijdenis- en muzikale dienst op zendingszondag luidt eenvoudigweg ‘schoon’.
ds. Sjaak Teuwissen

Zondag 13 oktober 17.00 uur
Op deze zondagmiddag vindt om 17.00 uur in de Immanuelkerk een Taizéviering plaats. Het thema is ‘de eersten zijn de laatsten, de laatsten zijn de eersten’. Een omvangrijke muziekgroep verzorgt de begeleiding van de karakteristieke liederen in deze viering. De inrichting van het liturgisch centrum zal weer in herkenbare Taizéstijl zijn. Na afloop is er gelegenheid om een kaarsje aan te steken en om elkaar bij koffie en thee te ontmoeten. Vanaf 16.15 uur is de kerk al open, voor wie wil, om in een half uur enkele Taizé-liederen gezamenlijk vierstemmig te oefenen, o.l.v. een muziekgroep.
Voor wie er nog niet mee vertrouwd is: Taizé is een internationale interkerkelijke kloostergemeenschap in Frankrijk, ontstaan tijdens de Tweede Wereldoorlog. Jaarlijks bezoeken vele duizenden jongeren vanuit de hele wereld deze plek. Diverse Taizé-liederen zijn in allerlei talen bekend geworden binnen vele geloofsgemeenschappen van uiteenlopende christelijke gezindten. De broederschap van Taizé ontvangt niet alleen jongeren; ze trekt er ook op uit. Verscheidene Taizébroeders doen maatschappelijk werk op diverse plekken in de wereld; en jaarlijks is er rond Kerst en Oud en Nieuw een Europese Taizé-ontmoeting in een grote Europese stad.
In Ermelo bestaat een jarenlange Taizé-traditie. Er hebben al vele groepsreizen met jongeren naar Taizé plaatsgevonden, en in de Immanuelkerk vonden tot enkele jaren terug maandelijks Taizé-vieringen plaats. Aankomende viering is daar in zekere zin een voortzetting van.
Deze Taizé-viering vindt plaats in het kader van de ‘gezamenlijke middagdiensten’ die de Hervormde gemeente van de Oude Kerk en de Gereformeerde Kerk Ermelo maandelijks houden. De opzet en stijl van de viering zal evenwel ‘typisch Taizé’ zijn: met herkenbare Taizé-liederen, geen preek maar wel een lange stilte. Stilte neemt een centrale plaats in tijdens Taizé-vieringen, stilte is een uitgelezen moment om te bidden, te mediteren, je gedachten te laten gaan, of na te denken over de Bijbeltekst. Het liturgisch centrum is ingericht met veel kaarsjes, iconen, en karakteristieke oranje doeken die vuurvlammen symboliseren. De Bijbellezing die centraal staat is Lucas 14: 1 t/m 11, en daarnaast Psalm 130.
Ds. Sjaak Teuwissen

Zondag 20 oktober 10.00 uur
Op de derde zondag van oktober wordt in veel kerken aandacht gegeven aan ‘Michazondag’, vanuit de zgn. ‘Michacampagne’ die jaren geleden gestart werd om de ‘Millenniumdoelen’ van de VN onder kerkelijke aandacht te brengen. Die doelen hebben hun oorsprong in de oproepen van de profeten van Israël, m.n. Micha 6:8 ‘Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de Heer van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God.’
De Millenniumdoelen waren in 2000 door de VN vastgesteld, met de bedoeling die in 2015 gerealiseerd te hebben: terugdringen van honger en armoede, gelijkheid van vrouwen en mannen, zorg voor kinderen en moeders, schoon drinkwater voor iedereen, onderwijs… Veel hiervan is in die 15 jaar verbeterd, geen enkel doel is nog volledig bereikt. In 2015 zijn voor de volgende 15 jaar 17 ‘Duurzame ontwikkelingsdoelen’ vastgesteld. Niet minder ambitieus. Gaat het nu beter lukken?
Wat dragen we als kerk hieraan bij? Via diakonie en werelddiakonaat dragen we ons steentje bij. We zijn op weg om ‘groene kerk’ te zijn. Maar persoonlijk? Met de Michatekst: je weet wel wat goed is en recht…
Omdat 19 oktober ook wereldarmoede dag is, deze zondag hier speciale aandacht voor. Niet alleen armoede ver weg, maar juist ook dichtbij. In deze dienst geven we aandacht aan het werk van Schuldhulpmaatje Ermelo.
Het verhaal van de kinderen is 2 Samuel 5:6-16, hoe David koning wordt. We zingen daarbij Psalm 72: koningschap draait om ‘recht doen’. En we lezen de gelijkenis van de onrechtvaardige rechter, Lucas 18:1-8
Henk Jansen

Zondag 20 oktober 17.00 uur
Een menselijk verhaal
Een goed verhaal' is het jaarthema van de PKN voor dit seizoen. Dat geldt ook voor Genesis 24 waarin tot in detail wordt verteld hoe Isaak een vrouw vindt of eigenlijk: hoe er voor hem een vrouw wórdt gevonden.
Prachtig is het slot van dit lange verhaal: 'Zo vond Isaak troost na de dood van zijn moeder'. Alles wat er is verteld, komt hier tot zijn bestemming. Onze 'troost' kan anders zijn dan die van Isaak en toch herkennen wij wat er in deze laatste regel van dit voluit menselijke verhaal gebeurt. We staan hier bij stil in de middagdienst van 20 oktober om 17.00 uur in de Immanuelkerk. Graag tot dan!
ds. Evert van der Veen