College van Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters heeft naast de zorg over de kerkgebouwen en de goede gang van zaken daarin tijdens kerkdiensten en andere activiteiten, de verantwoording over alle vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente die van niet-diaconale aard zijn.
Het College van Kerkrentmeesters is tevens werkgever van alle gesalarieerde personeelsleden en is aanspreekpunt voor de rechtspositie van onze predikanten.
 
Sinds de bevestiging van ambtsdragers op 18 september 2016 is het nieuwe College van Kerkrentmeesters (CvK) officieel van start gegaan.
“Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf.“ Deze tekst uit Mattheus 22: 37-39 is leidend in de missie van onze kerkenraad. Voor het CvK is dit ook de basis van de werkzaamheden, of het nu gaat om het personeel in dienst van onze gemeente, de gebouwen in eigendom van onze gemeente en de financiële middelen (niet diaconaal) van onze gemeente.
 
Als CvK kijken wij vol energie en met een positief, maar reëel beeld naar de toekomst. We hebben  vertrouwen in de toekomst en in de bereidheid van jullie als gemeente om bij te springen als het nodig is. Als we een levendige en geïnspireerde gemeente zijn dan gaan we ervan uit dat iedereen een steentje wil bijdragen (in geld of op een andere manier). Tenslotte blijven we als goede rentmeester de financiële positie van onze kerk natuurlijk in de gaten houden. Eenmalige tekorten zijn wellicht niet te voorkomen, maar we waken voor structurele tekorten.

Samenstelling College van Kerkrentmeesters
Naam Functie Taakveld
Immo Spriensma Voorzitter  
Dirk Vethaak Secretaris Archief en Coördinator gegevensbescherming
Jan van de Krol Penningmeester Financieel beheer
Irene Schnieders Assessor Beheer ICT, RTV
Renee Dooyeweerd   Exploitatie en VVB
Carolien de Jong   Personeelsbeheer
Karel van der Horst   Materieel beheer

Het emailadres van het College van Kerkrentmeesters is: cvk.gk@pknermelo.nl .

(3-1-2020)

-- terug --