Dienen

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt.

Beleid en werkwijze diaconie
Het beleid van de diaconie wordt verwoord in de "Handleiding Diakenen", die regelmatig wordt aangepast. De uitvoering van het beleid mondt uit in een werkplan, dat jaarlijks wordt aangevuld en/of bijgesteld aan de hand van besluiten voorgesteld door het moderamen van de diaconie en goedgekeurd door het College van Diakenen. Het werkplan wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene Kerkenraad.