College van Diakenen

Werkgebieden
De diaconie heeft een brede taak binnen en buiten de kerk. De taken liggen binnen de wijk, het plaatselijk, landelijk en werelddiaconaat.

Secties/wijken
Van de diakenen wordt verwacht dat zij de Kerkenraad op de hoogte houden van de voor haar van belang geachte diaconale zaken, plaatselijk, landelijk en werelddiaconaat. Voor het werelddiaconaat heeft per sectieteam één diaken een taak in de werkgroep Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO). Tevens geven de diakenen voorlichting aan catechesegroepen en activeren zij de gemeente door het oproepen tot deelname aan diaconale acties en/of inzamelingen van geld of goederen. De diakenen verwijzen personen naar hulpverlenende instanties en zij verstrekken, indien noodzakelijk, financiële steun of begeleiding, aan personen in knelsituaties.
De diakenen treffen de voorbereidingen en zijn dienstbaar bij de Maaltijd van de Heer en doen dienst bij het inzamelen der gaven tijdens de eredienst.
Plaatselijk
Diakenen activeren de kerkelijke gemeente door het oproepen tot deelname aan diaconale acties voor rechtvaardiger politieke structuren en/of inzamelingen van geld en/of goederen t.b.v. plaatselijk, binnenlands of werelddiaconaat. De Diaconie verleent financiële steunverlening aan bijv. instellingen in Ermelo en onderhoudt contacten met steunverlenende en charitatieve instanties.
Diakenen onderhouden contact met en oefenen zonodig druk uit op, de (plaatselijke) overheid. Dit gebeurt zo mogelijk samen met andere kerkgenootschappen en/of groeperingen. De Diaconie participeert in plaatselijke stichtingen, verenigingen of commissies en in het bestuur van de kerk.
Landelijk en werelddiaconaat
De Diaconie verstrekt voorlichting aan de kerkelijke gemeente over binnenlands en werelddiaconaat, waaronder de financiële steunverlening aan landelijke en werelddiaconale instellingen. De Diaconie  onderhoudt contact met deze instellingen door o.a. een diaconale afvaardiging.

Financiën
Om het bovenstaande te bekostigen is de 1e collecte op de meeste zondagen bestemd voor de diaconie. De Heilig Avondmaalcollecten evenals veel collecten in de 40-dagentijd zijn bestemd voor de doelen, die de werkgroep ZWO vaststelt. Ook zijn er speciale Werelddiaconaatzondagen zoals de 1e zondag van februari. Deze collecte vindt zijn oorsprong in de watersnoodramp van februari 1953. Verder is de diaconie afhankelijk van giften en bedragen, die periodiek worden overgemaakt.
Voor een deel van de inkomsten zijn afspraken gemaakt met diverse organisaties, die diaconale steun krijgen. Verder zijn er projecten zoals de verstrekking van kerstpakketten en de ondersteuning van vakanties bijv. in Nieuw Hydepark in Doorn of De Werelt in Lunteren.
Ook kan er een beroep op de diaconie worden gedaan voor hulpverlening bij schulden. Bij ernstige toestanden dient direct hulp geboden te worden zoals bij dreigende huisuitzetting, afsluiting van energie enz. In veel gevallen is de nood zo hoog gestegen dat men er geen gat meer inziet. Dan wordt er door een diaken bekeken of er mogelijkheden zijn om de schuldenlast door middel van een renteloze lening van de diaconie te overbruggen of een afbetalingsregeling af te spreken met de schuldeisers. Ook wordt er af en toe een klein bedrag geschonken om de noodzakelijke boodschappen te doen.
In deze hulpverlening gaat steeds meer geld om. Omdat de diaconie geen bezittingen heeft is zij geheel afhankelijk van collecten, giften en legaten. Als u de diaconie financieel wilt ondersteunen in haar werkzaamheden dan kan dat op bankrekeningnummer NL52 RABO 0387 7548 73 t.n.v. Diaconie Gereformeerde Kerk te Ermelo.

Afvaardigingen
De diaconie is vertegenwoordigd in verschillende kerkelijke en maatschappelijke instellingen.
- Breed Moderamen van de Kerenraad
- Classis
- St. Prot. Club Lichamelijk Gehandicapten Ermelo "Ons Genoegen"
- St. Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven t.b.v. Asielzoekers (INLIA)
- werkgroep Zending Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO)
- Commissie 'Kerstpakketten'
- Commissie 'Vakantieweken'

Moderamen van College van Diakenen

Voorzitter Helmus Brons helmusbrons@chello.nl
    06 2322 8804
     
Secretaris Cor Ruitenbeek scribadiaconie.gk@pknermelo.nl
    0341 559 200  /  06 24126829
     
Penningmeester Bert van Winkoop bvanwinkoop@kpnmail.nl
    06 2787 4665
Bankrekening
 
NL52 RABO 0387 7548 73
 
t.n.v. Diaconie Gereformeerde Kerk Ermelo
     
Voorzitter ZWO Aalt Landman alandman1954@kpnmail.nl
    0341 558 928
     
Team Zeekant Leendert Paulus paulus@veluwe.net
    0341 554 811
     
Team Boskant Thea Brand theabrand@hotmail.com
    0341 553 917
     
Team Heidekant Jan Vlijm jvlijm@hotmail.com
    0341 551 187
     
Predikant vakant per 1 april 2018  
     

(23-04-2019)

-- terug --