Leren

De Taakgroep Leren is een samenwerkingsverband van drie werkgroepen die binnen de Gereformeerde Kerk van Ermelo actief zijn op het gebied van leren. Elk van de werkgroepen zendt een vaste vertegenwoordiger naar het coördinerend orgaan van de Taakgroep. Een van de predikanten maakt deel uit van dit orgaan en er is een voorzitter. Dit coördinerend orgaan bestaat uit de volgende leden:

Margareeth de Jong-de Bres voor de werkgroep Leerhuis
Fokeline Jousma voor de werkgroep Catechese
Coby Klop voor de werkgroep Kerk en Israël
Ds. Henk Jansen predikant
Liek Mulder voorzitter (email: leren.gk@pknermelo.nl)

Werkwijze
Elke werkgroep die deel uitmaakt van de Taakgroep Leren, heeft zijn eigen taak, zijn eigen werkwijze en verantwoordelijkheid, verzorgt zijn eigen publiciteit in Antenne en op de website.
De leden van het coördinerend orgaan hebben als taak de verschillende activiteiten op elkaar af te stemmen. Zij vergadert minimaal drie keer per jaar. De verschillende werkgroepen geven elkaar hierdoor nieuwe impulsen. De taakgroep maakt ieder jaar een begroting op basis van de behoeften van de verschillende groepen en dient deze in bij het College van Kerkrentmeesters, die deze begroting opneemt als onderdeel van de jaarbegroting van de kerk.
De voorzitter van de Taakgroep is lid van de Kerkenraad en het Breed Moderamen.

Samenbindende functie van de Taakgroep Leren
In de structuur van de Gereformeerde Kerk van Ermelo (mede gevolg van het tot stand komen van de Protestantse Kerk) vormt de Taakgroep Leren een belangrijk samenbindend element.
Binnen de taakgroep werkt een behoorlijk aantal mensen samen die elk hun specifieke gaven in dienst stellen van de gemeente volgens het principe van het 'gavengericht werken'.
De werkgroepen Leerhuis, Catechese en Kerk en Israël dagen, elk op eigen wijze, ertoe uit verder dan de eigen Gereformeerde Kerk te kijken.
De Taakgroep Leren vervult zo de functie van bruggenbouwer tussen de verschillende gemeenteleden en tussen verschillende kerkgenootschappen, vooruitlopend op de meer formele samenwerking die in de toekomst ongetwijfeld zijn beslag zal krijgen.

 

-- terug --