Werkgroep Leerhuis

Doelstelling
De doelstelling van het Leerhuis is het organiseren van een leerproces waarbinnen zowel gemeenteleden van de kerken, binnen het samenwerkingsverband als ook anderen, kunnen leren omgaan met de vragen van geloof en leven. Dit met het oog op de vorming van henzelf en op hun functioneren in kerk en samenleving. Het Leerhuis wil zich vooral richten op het organiseren van kwalitatief hoogwaardige kringen. Het werkt aan een evenwichtig aanbod van kringen, rondom de thematieken van Bijbel en geloof, maatschappelijke vraagstukken, bezinning en geloofsbeleving. Er wordt interkerkelijk samengewerkt met deelname vanuit de Gereformeerde Kerk van Ermelo, de Zendingskerk en de Rooms-katholieke "St. Lucasparochie". Ook zijn er contacten met de commissie Vorming &Toerusting van de Hervormde Gemeente.
In het Leerhuis gaat het om leren, opgevat als een brede activiteit: overdracht van kennis, educatie, maar ook en vooral leren van elkaar en over elkaar. Bij leren hoort ook de persoonlijke groei en geloofsgroei door nieuwe ervaringen. Leren doet een appèl op nieuwsgierig-zijn en creëert ontmoetingsplaatsen waar het kerk-zijn concrete invulling kan krijgen.

Hoe wij werken aan ons doel
De werkgroep Leerhuis werkt elk jaar aan een nieuw jaarprogramma met leerkringen, die aangeboden worden via een leerhuisboekje waarin alle leerkringen zijn beschreven. Op deze leerkringen kan worden ingeschreven door geïnteresseerden. Het programma wordt gepubliceerd op de eigen website van het leerhuis: www.leerhuisermelo.nl

Bij het samenstellen van het leerhuisprogramma wordt erop gelet de thema's breed en divers in te vullen. Als hulpmiddel hanteren we hierbij het zogenoemde BTSW-model, waarbij gestreefd wordt naar een evenwichtige verdeling tussen:

Bijbel
Theologie
Spiritualiteit
Wereld

In de wijze van aanpak streven we ernaar de dialoog te benadrukken, dat wil zeggen dat het niet moet gaan om gelijk krijgen, maar om samenspraak en het gezamenlijk verdiepen van denkprocessen, om gelijkwaardig argumenteren en onderzoeken. Geen uit-de-weg-ruimen, aanvallen en verdedigen, maar wel het verduidelijken van "gedeelde kennis" en het vormen van gemeenschappelijke betekenissen.
Om in te kunnen spelen op actuele ontwikkelingen kunnen op beperkte schaal extra leeravonden georganiseerd worden rond een thema.
Kwantiteit en kwaliteit, beide zijn belangrijke graadmeters om het succes van het leerhuis te meten. De evaluatieformulieren geven een aanwijzing om bij te sturen, ook de mondelinge reacties van deelnemers en inleiders zijn belangrijk.
 

Contactpersoon voor de Werkgroep Leerhuis:
Wieb de Vries, e-mail: leerhuis.gk@pknermelo.nl