Missie en visie

De missie is richtinggevend bij het leven en werken van de Gereformeerde Kerk Ermelo en uitgangspunt voor het te voeren beleid in de Kerkenraad. De missie en de visie zijn in 2010 geëvalueerd en als volgt opnieuw vastgesteld:

Missie: De bestaansreden van onze gemeente

Wij hebben elkaar lief omdat God ons lief heeft en wij in gemeenschap met Hem en met elkaar mogen leven en getuigen in navolging van Jezus Christus. Onze missie is Bijbels gezien gebaseerd op wat Jezus ons leert volgens Matteüs 22: 37-39.
Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf.
Ga en maak het waar!

Visie: Waar willen wij naar toegroeien, ons verlangen voor de toekomst

- Verdieping en groei 
We geloven dat God zijn kerk blijft bouwen en bewaren, en daarom mag er verwachting zijn van wat God aan ons wil geven. We zijn ons ervan bewust dat geloof in God vandaag niet vanzelfsprekend is. Daarom hebben we het nodig om verdieping en versterking van ons geloof te vinden, in vertrouwen op Gods Woord en zijn Geest. 
- Openheid en eenheid
We zoeken naar manieren om onze omgeving uit te nodigen kennis te laten maken met het evangelie van Jezus Christus. We willen dat mensen die op zoek zijn naar gemeenschap zich welkom voelen in ons midden. Vanuit onze eenheid in Christus willen we met onze verschillen elkaar aanvullen en dienen.
- Helen en dienstbaar
We streven naar goede pastorale zorg voor ieder lid. We willen elkaar dienen met wat we zelf hebben ontvangen. We gaan zorgvuldig, als goede rentmeesters, om met ons geld en onze gave.
- Iedereen telt mee
Zo verschillend als we zijn, vinden we het belangrijk om naar elkaar uit te stralen: ”jij bent nodig”. Daarom is het voor ons een waarde op zichzelf dat zoveel mogelijk leden zich inzetten bij het werk in de gemeente, naar de talenten en mogelijkheden die een ieder zijn gegeven. Maar ook als een lid zich een tijd niet kan inzetten, telt hij of zij volop mee.
- Opdracht in de wereld 
We staan als kerk niet alleen, op ons zelf, maar maken deel uit van de wereld. In de wereld zijn wij geroepen om te getuigen van Gods liefde, in woord en daad, dichtbij en veraf. Wij voelen ons zo geroepen een naaste te zijn voor wie kwetsbaar is, “voor wie geen helper heeft”.

 

-- terug --