Terugblik gemeenteavond op 4 juli 2019

Donderdag 4 juli vond er op uitnodiging van de Kerkenraad een gemeenteavond plaats. De Kerkenraad is blij dat een mooie afspiegeling van de gemeente gehoor gaf aan de uitnodiging. Hierbij een verslag van deze avond.
 
Opening
De gemeente krijgt twee voorgenomen besluiten van de Kerkenraad voorgelegd om de meningen te peilen. Na het welkom door de voorzitter van de Kerkenraad geeft hij de leiding van de avond over aan gemeenteadviseur Robert Mazier die de avond verder leidt en begeleidt. Robert heeft de Kerkenraad ook bijgestaan tijdens het voortraject van het besluitvormingstraject. Hij opent de vergadering met een lezing en gebed.
 
Omvang formatieplaats predikant
De voorzitter legt het eerste voorgenomen besluit voor aan de gemeente. Dit luidt: de Kerkenraad is voornemens de 0,8 vacature predikantsplaats te verhogen naar 1,0 formatieplaats. Na een korte uiteenzetting van de voorzitter en een toelichting van de penningmeester van het College van Kerkrentmeesters geven de aanwezigen aan het voorstel te omarmen.
 
Vernieuwende invulling tweede dienst Maranathakerk

Het tweede voorstel betreft een specifieke en vernieuwende invulling van de tweede dienst in de Maranathakerk. Dit vooralsnog gedurende een pilot van één jaar. Het gehele voorstel is na te lezen in de voorlaatste Antenne (*). Ds. Sjaak Teuwissen geeft als moderamenlid een toelichting: ten eerste licht hij een aangescherpte tekst over de visie en missie van de gemeente toe. Daarna presenteert hij een overzicht met basiselementen van de eredienst die in alle drie de ochtenddiensten in beide kerken een plek blijven houden, ongeacht eventuele vernieuwingen. Ds. Irma Jansen licht als lid van de Taakgroep Vieren het voorstel van deze taakgroep toe. Vervolgens wordt er een verduidelijkende vragenronde gehouden. Daarna gaan de aanwezige kerkenraadsleden groepsgewijs in gesprek met de overige gemeenteleden.
Deze gesprekken hebben veel opgeleverd. Naast bedenkingen en feedback ook veel goede adviezen aan de Kerkenraad om de pilot een grote kans van slagen te bieden. Na een korte plenaire terugkoppeling wordt de avond zingend afgesloten met lied 418 ‘God geef ons de kracht dicht bij U te blijven’.
Aansluitend vindt er een kerkenraadsvergadering plaats om - gehoord hebbende de gemeente - de voorgenomen besluiten te bekrachtigen of in te trekken.
Helaas is voor deze vergadering niet het vereiste quorum, de helft plus één, van de Kerkenraad aanwezig. Dit houdt in dat er geen besluiten genomen mogen worden.
De vergadering is daarom gesloten en zal zoals de kerkorde voorschrijft twee weken later worden geopend. Dat is donderdag 18 juli.
Op deze avond zullen daadwerkelijk besluiten worden genomen. Het aantal aanwezige ambtsdragers is dan niet meer relevant om te kunnen besluiten.
 
Ik vertrouw erop dat ik u op deze wijze volledig heb geïnformeerd.
Henk Vedder, voorzitter Kerkenraad
 

(*) Antenne 14 juni 2019: Pilot kerkdiensten Maranathakerk
Op basis van een aantal gesprekken over de identiteit van onze gemeente en onze vieringen heeft de Kerkenraad het voorgenomen besluit genomen om voor de periode van één jaar een pilot uit te voeren in de Maranathakerk waarbij de eerste dienst een rustig / traditioneel karakter blijft houden en de tweede dienst een meer interactief / experimenterend karakter heeft.
De achtergrond voor dit besluit is dat we het belangrijk vinden om invulling te geven aan verschillende behoeften in de gemeente (zowel rustig / traditioneel, als meer interactief / experimenterend), maar ook dat het belangrijk is dat bezoekers goed weten waar ze aan toe zijn alvorens ze een viering / kerkdienst bezoeken (duidelijke communicatie en management van verwachtingen). In de tweede dienst komt er aandacht voor verschillende stijlen. We willen deze pilot na een jaar goed evalueren.
 

 

Geplaatst op: 
donderdag, 18 juli, 2019