Pastoraat

Pastoraat is een opdracht van de kerk: het is omzien naar elkaar. Pastoraat bevordert de onderlinge samenhang in de gemeente, motiveert leden tot het oppakken van ambten en overig vrijwilligerswerk en betrekt buitenstaanders bij de kerk. Pastoraat is een speerpunt voor het beleid in de komende jaren.

De Gereformeerde Kerk te Ermelo bestaat uit de secties Boskant, Heidekant en Zeekant. Zie hier voor de geografische indeling van de secties, de contactgegevens van de sectieteams en de contactgegevens van het pastoraal team.

Met uitzondering van het categorale pastoraat vinden alle pastorale activiteiten in beginsel plaats vanuit de secties. De sectieteams ontwikkelen hiervoor beleid, dat tenminste omvat:
- het contactpastoraat (bezoekwerk)
- het ziekenpastoraat
- het diaconaal pastoraat
- het pastoraat rond overlijden en rouwverwerking
- het pastoraat rondom relatievragen
- het liturgisch pastoraat
- het pastoraat omtrent geloofsvragen. 

Het professionele pastoraal werk richt zich in de eerste plaats op crisissituaties, op de coördinatie van het overige pastorale werk en op het toerusten van de ambtsdragers voor hun pastorale taken. Hulpvragen mogen in geen enkel geval worden genegeerd.

 

-- terug --